Reforma pravosuđa

 

zas_1.jpg

Primena nacinalne strategije za reformu pravosuđa

Projekat finansira EU i sprovodi Savet Evrope

logo_coe.jpg


Primena nacinalne strategije za reformu pravosuđa

Osnovni cilj projekta je podrška Republici Srbiji u implementaciji Nacionalne strategije za reformu pravosuđa. Projekat je nastao kao rezultat potrebe da se podrži Vlada Republike Srbije u procesu reforme pravosuđa.

Opšti cilj projkta je da se obezbedi da zakoni koji regulišu oblast pravosuđa budu u skladu sa standardima i praksom Saveta Evrope.

Projekat će pružiti eskpertsku analizu nacrta zakona koja se tiču pravosuđa, i na taj način doprineti reformskim procesima u obalsti pravosuđa.

Korisnici projekta su sudije i tužioci ali ne samo oni, već i celokupno društvo koje će imati koristi od uključivanja standarda koji će doprineti nezavisnosti efikasnosti sudstva.

Projekat finansira Evropska Agencija za Rekonstrukciju i traje 4 meseca do Avgusta  2007 godine.