Kancelariju Saveta Evrope u Beogradu

 

Kancelarije Saveta Evrope

Kancelarije Saveta Evrope otvaraju se odlukom Generalnog sekretara u dogovoru sa odgovarajućom zemljom, pod nadzorom Komiteta ministara. Iako se njihovi ciljevi i način rada razlikuju, u skladu sa njihovim specifičnim mandatom, njihova glavna namena je da omogućuju, odražvaju i osnažuju radne odnose između Saveta Evrope i nacionalnih vlasti (uglavnom Vlada i Parlament), regionalnih i lokalnih vlasti, predstavnika građanskog društva, političkih partija i medija, kao i članova međunarodne zajednice. Njihove aktivnosti omogućavaju Savetu Evrope da pomaže zemlji u ispunjavanju svojih obaveza povezanih sa članstvom, da utiče na zakonodavne i druge reforme, da pruža stručna mišljenja u stručnom polju Organizacije, razvija efikasne programme obuke (inter alia o Evropskoj Konvenciji o ljudskim pravima), primenje panevropske aktivnosti kao što su tematske kampanje i tako dalje. Vodi se računa da inicijative budu usklađene sa našim glavnim međuvladinim partnerima, od kojih su najvažniji EU i OEBS kao i UN i njene agencije.
 

Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu

Kancelariju Saveta Evrope u Beogradu otvorio je Generalni sekretar 16. marta 2001. godine. Kancelarija je osnovana kao glavni centar saradnje sa Saveznom Republikom Jugoslavijom, koja je u to vreme, podnela prijavu za prijem u Savet Evrope. Istovremeno je započeo rad na zajedničkim projektima.

Danas, Kancelarija radi u bliskoj saradnji sa Vladom i relevantnim institucijama Republike Srbije kako bi uspešnije usmerila i efikasnije sprovela programe stručne podrške Saveta Evrope reformskim procesima. Glavne aktivnosti Saveta Evrope usmerene su ka unapređenju demokratije, zaštite ljudskih prava i vladavine prava, imajući u vidu obaveze koje je Srbija preuzela stupanjem u članstvo.

Osoblje Saveta Evrope, Kancelarije u Beogradu:


Centralna kancelarija

§ Tim Kartrajt, šef misije

§ Nadia Ćuk, zamenik šefa misije

§ Mona Alghaith, asistent šefa misije

§ Ana Dugalić, finansije

§ Nemanja Todorović, finansije

§ Sabro Adrović, vozač

 

Jačanje kapaciteta policije i pravosuđa u borbi protiv korupcije u Srbiji (PACS)

§ Lado Laličić, administrator/savetnik na projektu

§ Teodora Luković, koordinator projekta

§ Biljana Marković, asistent na projektu

§ Marija Aranđelović, asistent na projektu/finansije

 

Regionalna podrška inkluzivnom obrazovanju

§ Marijana Todoroviić, menadžer projekta

§ Miroslava Balabanović, asistent na projektu 

§ Irena Drašković, asistent na projektu

 

Podrška sudstvu u Srbiji u primeni Evropske konvencije o ljudskim pravima

§ Silvija Panović Djurić, menadžer projekta

§ Sanja Leskovac, asistent na projektu

 

Promocija ljudskih prava i zaštite manjina u jugoistočnoj Evropi

§ Emir Adžović, koordinator projekta / vođa tima

§ Aleksandra Vujić, menadžer projekta

§ Žana Glavendekić, asistent na projektu

 

 

 

 

Kontakt:

Savet Evrope, Kancelarija u Beogradu
Španskih boraca 3
11 070 Beograd
Srbija

Telefon: + 381 11 71 555 00

Faks: +381 11 31 22 088

e-mail: belgrade.office@coe.int